Integritetspolicy

Allmänt

Denna Integritetspolicy beskriver hur Click and Style Sweden AB org. nr 559111-8244, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter.

Integritets policyn gäller då Click and Style Sweden AB tillhandahåller varor och tjänster i anslutning till köp och övrig kontakt med Click and Style AB, såsom besök på webbplats.

Du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig
Click and Style Sweden AB, org nr 559111-8244, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?
För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på www.clickandstyle.se. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Click and Style Sweden AB och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden till dig som kund.

För att kunna ha korrekta adressuppgifter till dig uppdaterar vi dessa automatiskt via tredje parts tjänster för adressuppdatering. För detta ändamål använder vi ditt personnummer för att säkerställa att vi har din senaste adress (beaktansvärt skäl).

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
För dig som är kund hos oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorikIP-adress och information om din användning av Click and Styles webbplats
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produkter och tjänster
 • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

4.2 Personuppgifter som vi samlar in från annan källa

Förutom personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi har samlat in baserat på hur du använder våra tjänster eller baserat på dina köp kan vi också samla in personuppgifter från andra källor. Vilka personuppgifter vi samlar in från dig och från vilken källa vi har hämtat uppgifterna ser du i tabellen nedan.

 • Källa för insamling
 • Typ av personuppgifter
 • Offentliga adressregister eller upplysningsföretag
 • Din folkbokföringsadress och telefonnummer
 • Kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag Kreditvärdighet
 • Sociala medier
 • Dina publicerade bilder eller kommentarer

Varför behandlar vi uppgifter om dig?
För dig som är kund till Click and Style Sweden AB

För att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar eller för produktansvar och produktsäkerhet
Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvätts lagen.

Rättslig förpliktelse
Lagringstid: Dina personuppgifter sparas under den tid som krävs enligt tillämpliga preskriptionstider enligt tillämplig lag. Exempelvis sparas uppgifter relaterade till ditt köp i 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.
Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:
Exempel på hur vi behandlar dina uppgifter för ändamålet:
Laglig grund som vi stödjer vår behandling på:
Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier
Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).
Vi bekräftar din identitet och ålder.
Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna.
Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i köpeavtalet som vi har ingått med dig.
Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.
Vi rättar dina felaktiga uppgifter.
Vi bekräftar din identitet (om nödvändigt).
Vi utreder dina klagomål- och supportärenden.
Vi skickar direktmarknadsföring såsom relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben och per post, e-post, SMS/MMS samt telefon.
Vi visar relevanta produktrekommendationer, skickar intressebaserade artiklar, ger förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder.
Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för att göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.
Vi genomför skräddarsydda kampanjer/skickar erbjudanden till dig baserat på din köphistorik.
Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster.

Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.
Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för samt vad som avtalats. Därefter raderas dina kunduppgifter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Click and Style AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Click and Style Sweden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Click and Style Sweden AB:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part än ovan om vi inte har ditt tillstånd till det.

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

Tredjelands överföringar
Ibland kan vi vara tvungna att överföra dina personuppgifter till Estland. Detta kan vara när vi lämnar ut dina uppgifter för transport av produkter. Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES om det finns tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett bra sätt.

Ändring av integritetspolicy
Click and Style Sweden AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och detta meddelas via vår hemsida. Om vi genomför omfattande förändringar så kommer vi meddela dig detta innan de träder i kraft. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Click and Style Sweden AB.

Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas uppgifter om kunder på server i säker miljö och i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning samt brandvägg. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. All information skickas i krypterad form via en säker anslutning och Click and Style Sweden AB sparar inte dina kortuppgifter. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS. Detta innebär att säkerheten är mycket hög.

Dina rättigheter
Click and Style Sweden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Click and Style Sweden AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har bland annat rätt att av begära
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära ett registerutdrag avseende vilka personuppgifter vi har om dig.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de t.ex. inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Integritetspolicy Behandling av personuppgifter på Click and Style AB 9 maj 2018

För Click and Style AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom Click and Style AB:s verksamhet är bolaget 559111-8244 personuppgiftsansvarig.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Personuppgiftsbiträden
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta n.n. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Stäng meny
×
×

Kundvagn